Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 26/2/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί εγκρίσεως της αριθ.5/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης του Ν.Π.  Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης οικονομικού έτους 2014»

Εισηγητής ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης

2ο Υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό για το «Πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας (αρ.30 Ν.4223/2013)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

3ο Περί χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Εισηγητής ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης

4ο Περί χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Εισηγητής ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης