Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 5/2/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί έγκρισης των αριθ.70/2013 και 4/2014 αποφάσεων του Δ.Σ. του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης σχετικά με την έγκριση απολογισμού του Ν.Π. οικονομικού έτους 2010»

Εισηγητές ο κ.Λεωνίδας Καράντζαλης και ο Πρόεδρος του Δημοτ.Συμβουλίου

2ο Περί έκφρασης θέσης σχετικά με το ψήφισμα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Λακωνίας για τα επιβαλλόμενα πρόστιμα με τους Ν.4174/2013, 4172/2013, 4225/2013)

Εισηγητής ο κ.Πρόεδρος του Δ.Σ.

3ο Περί έγκρισης ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2014

Εισηγητής ο κ.Δημήτριος Αρβανίτης

4ο Περί εγκρίσεως αγόνου αποτελέσματος για την εκμίσθωση ισογείου δημοτικού καταστήματος στην τ.κ. Κεφαλά

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

5ο Περί εγκρίσεως αγόνου αποτελέσματος για την εκμίσθωση του 12 καταστήματος της Δημοτικής αγοράς.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

6ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Μπουγάδης

7ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

8ο Περί ανάδειξης δύο Δημοτικών Συμβούλων, με τους αναπληρωτές τους, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Μικρών Έργων (μέχρι του ποσού των 5.869,41 ευρώ) του άρθρου 15 του Π.Δ.171/87 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2014

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

9ο Περί ανάδειξης ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών-Υπηρεσιών των άρθρ.67 και 70 του Π.Δ.28/80 και άρθρ.209 και 273 του Ν.3463/2006 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2014

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

10ο Περί ανάδειξης ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Βεβαίωσης Εργασιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Σπάρτης για το έτος 2014

Εισηγητής ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης

11ο Περί ανάδειξης ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών-Υπηρεσιών των άρθρ.67 και 70 του Π.Δ.28/80 και άρθρ.209 και 273 του Ν.3463/2006 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  για το έτος 2014

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Μπουγάδης

12ο Περί έγκρισης της υπ’ αριθ.2/2014 μελέτης, έγκρισης δαπάνης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: ¨προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. Δ.Ε. Σπαρτιατών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

13ο Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης.

Εισηγητής ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης

14ο Περί προγραμματισμού πρόσληψης ενός γιατρού εργασίας με σύναψη σύμβασης έργου έτους 2014.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

15ο Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2014

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

16ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 (σχετική η αριθμ. 2520/93/20-1-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

17ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για «συντήρηση εγκαταστάσεων αεροδρομίου»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

18ο Περί έγκρισης σύστασης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο Επιχειρηματικότητας και Καινοτόμου Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) ΟΤΑ» με Δήμους του Νομού Λακωνίας - Έγκριση καταστατικού

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

19ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος ως προς τον τίτλο του έργου «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Πρ.Ξανθάκου)» με Κ.Α. 30-7321.002

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

20ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος ως προς τον τίτλο του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ» με Κ.Α. 30-7322.010

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

21ο Περί έγκρισης μελέτης, καθορισμού φυσικού αντικειμένου, και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ (1ος Ειδικός Προϋπολογισμός)»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Παναγιώτης Χριστοφιλάκος

22ο Περί έγκρισης μελέτης, καθορισμού φυσικού αντικειμένου, και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Πρ. Ξανθάκου) (1ος Ειδικός Προϋπολογισμός)»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

23ο Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης Δημοτικού σχολείου τ.κ. Περιβολίων

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

24ο Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης Δημοτικού σχολείου τ.κ. Λογγάστρας

Εισηγητής οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Χρήστος Μπουγάδης

25ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «αποχέτευση ακαθάρτων Σκάλας» του Δήμου Ευρώτα

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

26ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για εγγραφή της πίστωσης της πράξης με τίτλο: «Δράσεις Πολιτισμικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης με αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες στο Δήμο Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστάτιος Κοκκορός