Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 29/1/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί απευθείας μίσθωσης αεροδρομίου Σπάρτης 

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

2ο Περί εγκρίσεως της αριθ.40/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού και ετήσιου σχεδίου δράσης έτους 2014 και πίνακα στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης»

Εισηγήτρια η κ.Κωνσταντίνα Λυμπιωτάκου

3ο Περί εγκρίσεως της αριθ.72/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού και ετήσιου σχεδίου δράσης έτους 2014 και πίνακα στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης»

Εισηγητής ο κ.Λεωνίδας Καράντζαλης

4ο Περί εγκρίσεως απευθείας εκμίσθωσης του 13 καταστήματος δημοτικής αγοράς Σπάρτης.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

5ο Περί εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στη τ.κ Καλυβίων Σοχάς.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

6ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση «Γεφυράκι» στην τ.κ. Σκούρας»  αναδόχου Σουρλή Χαράλαμπου

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

7ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση «Γεφυράκι» στην τ.κ. Σκούρας»  αναδόχου Σουρλή Χαράλαμπου

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

8ο Περί έγκρισης μελέτης του έργου «Αποκατάσταση – Αναστήλωση – Συντήρηση – Στερέωση – Αξιοποίηση οικίας Σαλβαρά»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Χρήστος Μπουγάδης

9ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση περιοχής κολυμβητηρίου Δήμου Σπάρτης» αναδόχου «ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ» Χ.Λεοντάκη – Χ.Κυριαζίδη & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

10ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς» αναδόχου Π. & Α. ΜΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

Εισηγητές  οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Παναγιώτης Χριστοφιλάκος

11ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού ομβρίων υδάτων Δ.Δ. Μυστρά», ανάδοχου Σωτήρη Ματθαίου

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Χρήστος Μπουγάδης

12ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια κλιματιστικών»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

13ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. Δ.Ε. Σπαρτιατών»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

14ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλων χαρακτηρισμού υλικών για καταστροφή.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

15ο Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2014

Εισηγητής ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης

16ο Περί διαγραφής οφειλών.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

17ο Περί υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

18ο Περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑ – ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΧΡΥΣΑΦΩΝ - ΑΓΡΙΑΝΩΝ»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

19ο Περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

20ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 (σχετική η αριθμ. 2520/93/20-1-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

21ο Περί ορισμού μελών επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου: "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΔΩΡΕΑΣ Ν. ΓΟΥΔΕ", λόγω θεομηνίας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

22ο Περί υπογραφής της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 για το έτος 2013».

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

23ο Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Δράσεις Πολιτισμικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης με αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες στο Δήμο Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Εισηγήτρια η κ.Κωνσταντίνα Λυμπιωτάκου

24ο Περί σύστασης επιτροπής αφελφοποιήσεων – τροποποίηση/συμπλήρωση άρθρου 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

25ο Περί ορισμού μελών επιτροπής αδελφοποιήσεων

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

26ο Περί έγκρισης της αριθ.70/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης με θέμα «απολογισμός οικονομικού έτους 2010»

Εισηγητές ο κ.Λεωνίδας Καράντζαλης και ο Πρόεδρος του Δημοτ.Συμβουλίου