Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


Συνεδριάζει την Πέμπτη 3/10/2013 και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

1. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή της ανωτέρω χρηματοδότησης»

Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάν., πρόεδρος Επ. Παιδείας.      

2. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 11.908.572,77, για το έργο «Δίκτυο Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Νεάπολης», Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης 2013»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

3. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 453.255,00 € από το  Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013 για το έργο «Αντικατάσταση Αμιαντοσωλήνων Αγωγών Ύδρευσης Τ.Κ. Ελίκας», με κωδικό εγγραφής 453263 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης 2013»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

4. «Περί αναμορφώσεως του Προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εξοπλισμός αντλιοστασίου Τ.Κ. Συκιάς (Θέση Προκούτσα), προϋπολογισμού 44.931,77 €»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. «Περί τροποποίησης υψομετρικής μελέτης δημοτικών δρόμων στην περιοχή Αυλόσπηλος της επέκτασης του Σχεδίου Πόλης Νεάπολης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. «περί εγκρίσεως της αριθ. 142/2013 μελέτης του έργου «Επισκευή στέγης και αντικατάσταση κουφωμάτων στο Δημ. Σχολείο Τ.Κ. Νομίων Δ.Ε. Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 12.600,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

8. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προθήκη κατ΄ επέκταση βοηθητικών χώρων σε υπάρχον κτίριο προ του 1955»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

9. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 37/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013».

Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

10. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 38/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά τον προέλεγχο  του Απολογισμού οικ. έτους 2011».

Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

11. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 39/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά τον προέλεγχο  του Απολογισμού οικ. έτους 2012».

Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

12. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 74/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3463/2006»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

13. «Περί συμμετοχής του Δήμου Μονεμβασίας στη σύσταση της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Πελοποννήσου Α.Μ.Κ.»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

14. «Περί εγκρίσεως δημιουργίας υδατοδρομίων στο Δήμο Μονεμβασίας και «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αδειοδότηση αυτών»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

15. «Περί ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση Παράλιου Κοινόχρηστου Χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

16. «Περί υλοποίησης του έργου «Μέτρα Στερέωσης Υψηλών Βραχωδών Πρανών των Υπερκείμενων του Κάστρου Μονεμβασίας» και την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» Άξονας προτεραιότητας 08: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» κωδικός προτεραιότητας 54 – «Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

17. «Περί εγγραφής ως μέλους του Δήμου Μονεμβασίας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, ψήφιση ετήσιας συνδρομής 700,00 €, ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις του Δικτύου».

Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

18. «Περί της ενστάσεως του κ. Χαραμή Πέτρου επί της προτεινόμενης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Νεάπολης στον τομέα Δ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

19. «Περί επιχορηγήσεως Αθλητικών Συλλόγων & Σωματείων»

Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

20. «Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Πισταμάτων «Αγία Μαρίνα».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

21. «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Μονεμβασίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου (άρθρο 100 του Ν. 3852/2010), για την υποβοήθηση άσκησης ορισμένων αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών Δ/νσης Υδάτων Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

22. «Περί αιτήματος αναπροσαρμογής του μισθώματος σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, στην περιοχή Δ.Ε. Μολάων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

23. «Περί διαγραφής ποσού 124,33 € από τον χρηματικό κατάλογο». 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

24. «Περί αντικαταστάσεως μέλους του Δ.Σ. της Β/θμιας Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Μονεμβασίας»

25. «Περί συγκροτήσεως της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»