Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 26/6/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής και ψήφισης πιστώσεως για την προμήθεια Αγροτουριστικού Οδηγού και τριών τριπτύχων.

Εισηγητής ο κ. Δημήτριος Αρβανίτης

2ο Περί εκμίσθωσης του 15 καταστήματος της δημοτικής αγοράς

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

3ο Περί έγκρισης του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «οδοποιία τ.κ. Άρνας», αναδόχου Μενέλαου Τζανετέα.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

4ο Περί έγκρισης του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ. Μολάων», αναδόχου Βασιλείου Καψή.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

5ο Περί έγκρισης έκθεσης αξιολόγησης προσφοράς για «προμήθεια θραυστού υλικού 3Α και αμμοχάλικου Δ.Ε. Μυστρά»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

6ο Περί έγκρισης μελέτης, έγκρισης δαπάνης της προμήθειας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) και αμμοχάλικου Δ.Ε. Μυστρά»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

7ο Περί έγκρισης έκθεσης αξιολόγησης προσφοράς για «προμήθεια θραυστού υλικού 3Α και αμμοχάλικου Δ.Ε. Φάριδος»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

8ο Περί έγκρισης μελέτης, έγκρισης δαπάνης της προμήθειας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) και αμμοχάλικου Δ.Ε. Φάριδος»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

9ο Περί έγκρισης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αξιοποίηση εκτάσεως δωρεάς Ν.Γουδέ»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

10ο Περί έγκρισης της αριθ.34/20-06-2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπαρτιατών με θέμα «τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2013»

Εισηγητής ο κ.Λεωνίδας Καράντζαλης

11ο Περί εκλογής και διορισμού υδρονομέων άρδευσης

Εισηγητής ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης

12ο Περί μισθώσεως ακινήτου για την εμποροπανήγυρη τοπικής κοινότητας Μυστρά

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

13ο Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού- τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

14ο Περί συμπλήρωσης – τροποποίησης της αριθ.128/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Περί τροποποίησης συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης»

Εισηγητής ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης

15ο Περί συμπλήρωσης – τροποποίησης της αριθ.130/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Περί τροποποίησης συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπαρτιατών»

Εισηγητής ο κ.Λεωνίδας Καράντζαλης

16ο Περί ανάδειξης δύο Δημοτικών Συμβούλων, με τους αναπληρωτές τους, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Μικρών Έργων (μέχρι του ποσού των 5.869,41 ευρώ) του άρθρου 15 του Π.Δ.171/87 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2013 (σχετικές η αριθ.3/2013, 91/2013 και 229/2013 αποφάσεις Δ.Σ.)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

17ο Περί ανάδειξης ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών-Υπηρεσιών των άρθρ.67 και 70 του Π.Δ.28/80 και άρθρ.209 και 273 του Ν.3463/2006 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2013 (σχετικές η αριθ.4/2013, 92/2013 και 230/2013 αποφάσεις Δ.Σ.)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

18ο Περί ανάδειξης ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Βεβαίωσης Εργασιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Σπάρτης για το έτος 2013 (σχετικές η 93/2013 και 231/2013 αποφάσεις Δ.Σ.)

Εισηγητής ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης

19ο Περί ανάδειξης ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών-Υπηρεσιών των άρθρ.67 και 70 του Π.Δ.28/80 και άρθρ.209 και 273 του Ν.3463/2006 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για το έτος 2013 (σχετικές η αριθ.94/2013 και 232/2013 αποφάσεις Δ.Σ.)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Μπουγάδης

20ο Περί επιχορήγησης συλλόγων - σωματείων

Εισηγητής ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης