Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 15/5/2013 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.30

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1ο Περί αιτήματος του Τοπογράφου Μηχανικού ΤΕ Κουτσοβίτη Κων.Παναγιώτη, που ενεργεί για λογαριασμό του κ.Φλωράκου Ηλία του Κων/νου, περί κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων σε τμήμα του οικισμού «Αλέσια» της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών, του Δήμου Σπάρτης, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

2ο Περί  εγκρίσεως απευθείας εκμίσθωσης δημοτικής εκτάσεως στη θέση «Φτέρη» Τ.Κ. Βασσαρά

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Κοκκορός

3ο Περί  έγκρισης μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «οδοποιία Δ.Ε. Σπαρτιατών 2013»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

4ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου στα Βρέσθενα», αναδόχου Κ/Ξ Γερ.Λαούδη – Παν.Τσάκωνα 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

5ο Περί  εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «προστατευτικό ανάχωμα στο ακίνητο δωρεάς Ν.Γουδέ» αναδόχου Δημ.Λιαράκου – Γεωρ.Παπαποστόλου Ο.Ε.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

6ο Περί εγκρίσεως των όρων της προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο για «Διερεύνηση σεισμικής συμπεριφοράς και έλεγχος στατικής επάρκειας των κτιρίων του 2ου Γυμνασίου / Λυκείου και του 3ου Γυμνασίου Σπάρτης» - τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.   

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

7ο Περί άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας επιχείρησης αναψυχής (καφετέρια) με τμήμα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

8ο Περί  κατάργησης δίκης και εξουσιοδότησης νομικής συμβούλου για κατάθεση δήλωσης παραίτησης από δικόγραφο αγωγής.

Εισηγητής ο κ.Πρόεδρος

9ο Περί  συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Κοκκορός

10ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για «Δημιουργία τουριστικού οδηγού» και «Προμήθεια τουριστικού οδηγού»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

11ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για «κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

12ο Περί  αλλαγής εκπροσώπου υπαλλήλου του Δήμου για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και την επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης

Εισηγήτρια η κ.Κων/να Λυμπιωτάκου

13ο Περί  παραχώρησης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισσίου στο Σύλλογο Πυροπροστασίας Λογκανίκου.

Εισηγητής ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

14ο Περί  έγκρισης της αριθ.22/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπαρτιατών με θέμα «τροποποίηση προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2013»

Εισηγητής ο κ.Λεωνίδας Καράντζαλης

15ο Περί  απ΄ ευθείας ανάθεσης τμήματος  εργασιών για την συντήρηση των οχημάτων -μηχανημάτων - δικύκλων του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2013

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Μπουγάδης

16ο Περί  απ΄ ευθείας ανάθεσης τμήματος  της προμήθειας  ανταλλακτικών για την συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων - δικύκλων του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2013

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Μπουγάδης

17ο Περί  ανάδειξης δύο Δημοτικών Συμβούλων, με τους αναπληρωτές τους, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Μικρών Έργων (μέχρι του ποσού των 5.869,41 ευρώ) του άρθρου 15 του Π.Δ.171/87 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2013»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

18ο Περί  ανάδειξης ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών-Υπηρεσιών των άρθρ.67 και 70 του Π.Δ.28/80 και άρθρ.209 και 273 του Ν.3463/2006 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2013»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

19ο Περί  ανάδειξης ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Βεβαίωσης Εργασιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Σπάρτης για το έτος 2013»

Εισηγητής ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης

20ο Περί  ανάδειξης ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών-Υπηρεσιών των άρθρ.67 και 70 του Π.Δ.28/80 και άρθρ.209 και 273 του Ν.3463/2006 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για το έτος 2013»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Μπουγάδης

21ο Περί ορισμού μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτου για κατασκευή αμαξοστασίου»(σχετική η αριθ.174/2013 Α.Δ.Σ.)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

22ο Περί ανάδειξης ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών-Υπηρεσιών των άρθρ.67 και 70 του Π.Δ.28/80 και άρθρ.209 και 273 του Ν.3463/2006 του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2013 (πλην της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

23ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για «συνδιοργάνωση εκδηλώσεων Παλαιολογείων» -  Έγκριση και διάθεση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός