Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα που αφορούν στην καταγραφή του επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικών):

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο εναρμόνισης της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με <<τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων>>, ψηφίστηκε ο Νόμος 4036/27-1-2012 (ΦΕΚ Α΄8/2012) <<διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις>>.

Με βάση τον παραπάνω Νόμο ορίζεται μεταξύ άλλων ότι:

  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και απογραφής γεωργικών μηχανημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων τηρούν μητρώο εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων στο οποίο καταγράφεται ο επαγγελματικός εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων κατά κατηγορία, γεωγραφική περιοχή και χρήστη (άρθρο 38, παρ. 2).

Ως επαγγελματικός εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, θεωρείται ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει βασικά τις παρακάτω κατηγορίες:

α) Νεφελοψεκαστήρες (συρόμενοι, φερόμενοι/αναρτώμενοι, αυτοκινούμενοι),

β) Ψεκαστικά αγρού (συρόμενα, φερόμενα/αναρτώμενα, αυτοκινούμενα).

Προκειμένου να καταρτιστεί από την υπηρεσία μας έγκαιρα το μητρώο εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, πρέπει οι κάτοχοι επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων να τον δηλώσουν στην υπηρεσία μας μέχρι τις 20 Μαΐου 2013, υποβάλλοντας το σχετικό απογραφικό δελτίο.

  • Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016 διενεργείται τουλάχιστον μια επιθεώρηση του παραπάνω εξοπλισμού (άρθρο 22, παρ. 2).

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η Οδηγία 2009/128/ΕΚ και ο Νόμος 4036/2012 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/index.php/el/forfarmer/agrotikamixanimata/800-psekastikamixanimata.html

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Αγροτικής Οικ/μίας & Κτην/κής

Θεοχαράκου Βασιλική