Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών περιόδου 2012 - 2013

Ανακοίνωση

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι οι αμπελοκαλλιεργητές υποχρεούνται να υποβάλλουν τις δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών, ορθά συμπληρωμένες, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.

Στην περίπτωση που όλη ή μέρος της συγκομισθείσας ποσότητας σταφυλιών παραδίδεται σε οινοποιεία θα πρέπει φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων αποδεικτικών παραστατικών (ζυγολόγια, δελτία αποστολής, τιμολόγια κλπ) να υποβληθούν μαζί με τη δήλωση συγκομιδής.