Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


Συνεδριάζει την Τετάρτη 17/10/2012 και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

1. «Περί αποδοχής ή μη της παραίτησης του κ. Μέντη Γεωργίου από τη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Γραμματέα (άρθρο 64 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 – εξ αναβολής)».

2. «Περί εγκρίσεως της έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μονεμβασιάς’

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.

3. «Περί ψηφίσεως του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μονεμβασιάς ετών 2011 – 2014»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.

4. «Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Βελιών – Αγίου Ιωάννη».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

5. «Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Νομίων - Κουλεντίων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

6. «Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Αγίου Ιωάννη - Αγγελώνας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

7. «Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Δ. Αγίου Νικολάου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

8. «Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές δημοτικών καταστημάτων Δήμου Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

9. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 106/2012 Μελέτης με τίτλος «Διαμορφώσεις στο κτίριο του Γυμνασίου Νεάπολης» - προϋπολογισμού 12.000,00 € & καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.

10. «Περί εγκρίσεως εκτέλεσης της εργασίας «Τακτική συντήρηση των οχημάτων-μηχανημάτων  του Δήμου Μονεμβασιάς» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

11. «Περί υποβολής πρότασης με τίτλο «Σηματοδότηση δικτύου πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Μονεμβασίας και ενέργειες προβολής» με προϋπολογισμό 32.000,00 €, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER, Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 της ΟΤΔ Πάρνωνα»

Εισηγητής: κ. Λύρας Χαρ.

12. «Περί υποβολής πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση εισόδου Λάρνακα στους Μολάους» με προϋπολογισμό 80.000,00 €, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER, Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 της ΟΤΔ Πάρνωνα»

Εισηγητής: κ. Λύρας Χαρ.

13. «Περί υποβολής πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Αρχαγγέλου» με προϋπολογισμό 100.000,00 €, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER, Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 της ΟΤΔ Πάρνωνα»

Εισηγητής: κ. Λύρας Χαρ.

14. «Περί υποβολής πρότασης με τίτλο «Φωτισμός Δρόμου Κάστρου», στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER, Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 της ΟΤΔ Πάρνωνα»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.

15. «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2012»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

16. «Περί εκφράσεως σύμφωνης γνώμης επιστροφής του μη επιλέξιμου Φ.Π.Α. από το δήμο Μονεμβασιάς για το έργο «Δίκτυο Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Νεάπολης», σύμφωνα με το Ν. 4002/2011, 4072/2012 και την ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ580/14.6.2012»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

17. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 5.622,75 €, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης ¨Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.

18. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 56/2012 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασιάς, που αφορά την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού αυτού οικ. έτους 2012»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

19. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 60/2012 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασιάς, που αφορά την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού αυτού οικ. έτους 2012»

Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα.

20. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 65/2012 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασιάς, που αφορά την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού αυτού οικ. έτους 2012»

Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα.

21. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασιάς»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

22. «Περί παραχωρήσεως της χρήσης του κτιρίου Νηπιαγωγείου Βιγκλαφίων για μεταστέγαση του ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ

Εισηγητής: κ. Καλογερίνης Ηλίας.

23. «Περί εκδόσεως Κανονιστικής Απόφασης για τη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Συκέας και ανακλήσεως της αριθ. 327/2011 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

24. «Περί καθορισμού τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην Εμποροπανήγυρη στην Τ.Κ. Συκέας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

25.«Περί καταβολής επιδότησης για μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας εκπαίδευσης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

26. «Περί εγκρίσεως μελέτης με τίτλο «Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Κ. Νεάπολης» -  Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2012 - Ανάκληση της αριθ. 257/2012 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.