Δήμος Σπάρτης - Τεχνικά θέματα


Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάρτης με την αριθ.28/2012 απόφασή της εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα  τα εξής:

Την τροποποίηση  της υπ΄αριθμ. 440/2007 Α.Δ.Σ. που αφορά την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης (Σχετική η υπ΄αριθ 66/2012 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών) . 

Ειδικώτερα κατόπιν της 66/2012 Α.Δ.Κ. εισηγείται  KATA  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ την  τροποποίηση  της Απόφασης 440/2007 του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Σπάρτης ,ως κατωτέρω:

Άρθρο 1ον

Ζώνη Ελεγχόμενης Στάθμευσης

Ως περιοχή εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης, έχει καθοριστεί το εμπορικό κέντρο της Σπάρτης, το οποίο προσδιορίζεται όπως πιο κάτω:

Επί της οδού Αγίου Νίκωνος επί των δύο πλευρών, από την οδό Βρασίδου μέχρι την οδό Ευαγγελιστρίας, (εκτός του τμήματος έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίου Νίκωνος, ως η σήμανση)

Επί της Λεωφόρου Κ. Παλαιολόγου επί των δύο πλευρών αυτής και επί του κεντρικού διαζώματος, ως εξής: α) επί των δύο πλευρών αυτής από την οδό Θερμοπυλών μέχρι την οδό Όθωνος – Αμαλίας, εξαιρουμένων των τμημάτων εκείνων που έχουν παραχωρηθεί για άλλη χρήση (πιάτσες ΤΑΞΙ, Τράπεζες, Ξενοδοχεία κ.λ.π.) β) επί του κεντρικού διαζώματος από την οδό Όθωνος Αμαλίας μέχρι την οδό Θερμοπυλών. Εκτός των τμημάτων της δυτικής πλευράς αυτής από την οδό Λυκούργου προς Κλεομβρότου, για είκοσι (20) μέτρα, και από την οδό Ευαγγελιστρίας για είκοσι (20) μέτρα νότια, καθώς και του τμήματος της ανατολικής πλευράς αυτής από την οδό Κλεομβρότου μέχρι την οδό Βρασίδου, τα οποία προορίζονται για στάθμευση δικύκλων.

Επί της οδού Γκορτσολόγου και επί των δύο πλευρών αυτής, από την οδό Βρασίδου μέχρι την οδό Λυκούργου. Από την οδό Ευαγγελιστρίας προς την οδό Μενελάου και σε μήκος είκοσι (20) μέτρων επί της ανατολικής πλευράς αυτής θα χρησιμοποιηθεί για στάθμευση οχημάτων του Δήμου.

Επί της οδού Αγησιλάου και επί των δύο πλευρών αυτής, από την οδό Βρασίδου μέχρι την οδό Ευαγγελιστρίας.

Επί της οδού Λυκούργου και επί των δύο πλευρών αυτής ως εξής: α) από την οδό Λεωνίδου μέχρι την οδό Χαμαρέτου, εξαιρουμένων των τμημάτων εκείνων που έχουν παραχωρηθεί για άλλη χρήση (πιάτσες ΤΑΞΙ, Τράπεζες, Ξενοδοχεία κ.λ.π.) β) επί του κεντρικού διαζώματος από την οδό Λεωνίδου μέχρι την οδό Χαμαρέτου. Εκτός των τμημάτων της νότιας πλευράς αυτής από την οδό Κ. Παλαιολόγου προς Γκορτσολόγου, για είκοσι (20) μέτρα, και της βόρειας πλευράς αυτής από την οδό Κ. Παλαιολόγου μέχρι την οδό Αγίου Νίκωνος, (εκτός από το ήδη υπάρχον κομμάτι που αφορά στάση λεωφορείων για επιβίβαση/αποβίβαση)τα οποία προορίζονται για στάθμευση δικύκλων.

Επί της οδού Ευαγγελιστρίας και επί των δύο πλευρών αυτής, από την οδό Αγησιλάου μέχρι την οδό Γκορτσολόγου, εκτός τμήματος επί της βόρειας πλευράς αυτής από την γωνία της οδού Γκορτσολόγου και τριάντα (30) μέτρα δυτικά, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για στάθμευση δικύκλων, και από την Λεωφόρο Κ. Παλαιολόγου μέχρι την οδό Αγίου Νίκωνος.

Επί της οδού Πλ. Γεμιστού και επί των δύο πλευρών αυτής.

Άρθρο 2ον

Ημέρες και ώρες εφαρμογής

Η Ελεγχόμενη στάθμευση θα εφαρμόζεται κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Σάββατο. Δεν θα εφαρμόζεται κατά τις Κυριακής και τις επίσημες αργίες.

Η Ελεγχόμενη στάθμευση θα εφαρμόζεται κατά τις ώρες 08:00 έως 15:00

Άρθρο 3ον

Τέλη στάθμευσης

Το τέλος στάθμευσης ορίζεται σε ένα (1) ευρώ ανά ώρα στάθμευσης.

Το τέλος στάθμευσης θα καταβάλλεται με το με το σύστημα των ξυστών καρτών στάθμευσης ως εξής:

 α.   Κάρτες μίας (1) ώρας με τιμή 1 ευρώ

 β.   Κάρτες τεσσάρων (4) ωρών με τιμή 3 ευρώ

Οι κάρτες θα πωλούνται από περίπτερα και άλλα καταστήματα. Η προμήθεια των καταστημάτων για την πώληση των καρτών στάθμευσης ορίζεται ως εξής:

α.  Για αγορές τοις μετρητοίς καρτών από 50 έως 3.000 ευρώ σε (10%)

β.   Για αγορές τοις μετρητοίς καρτών αξίας από 3.001 έως 6.000 σε (11%)

γ.  Για αγορές τοις μετρητοίς καρτών αξίας από 6.001 ευρώ και πάνω σε (12%)

Άρθρο 4ον

Μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής

Οι κάτοικοι που διανέμουν εντός της περιοχής όπου εφαρμόζεται το σύστημα της ελεγχόμενης, δύναται να σταθμεύσουν δωρεάν σε θέσεις ελεγχόμενης, εκτός από το κεντρικό διάζωμα της Λ. Παλαιολόγου.

Για την παροχή προνομίων στάθμευσης στους κατοίκους της περιοχής εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης θα χορηγείται ενιαία κάρτα για όλη την περιοχή εφαρμογής.

Το δικαίωμα της δωρεάν στάθμευσης ισχύει για ένα αυτοκίνητο ανά κατοικία. Σε περίπτωση που υπάρχει και δεύτερο ή τρίτο αυτοκίνητο ανά κατοικία, οι κάτοχοι τους μπορούν να εξαγοράσουν δικαίωμα στάθμευσης με ειδικό τιμολόγιο το οποίο ορίζεται στο ισοδύναμο των οκτώ (8) ωρών στάθμευσης ανά μήνα ήτοι σε 8,00 ευρώ ή στο ισοδύναμο των εξήντα (60) ωρών ανά έτος ήτοι 60 ευρώ.

Η αναγνώριση των αυτοκινήτων των κατοίκων θα γίνεται από ειδικό σήμα που θα πρέπει να είναι αναρτημένο σε εμφανές σημείο του αυτοκινήτου (ή αυτοκόλλητο) και το οποίο θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Οι κάτοικοι θα μπορούν να προμηθεύονται το σήμα αυτό από τις υπηρεσίες του Δήμου προσκομίζοντας, μαζί με σχετική αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ. Δ.Ε.Υ.Α.Σ, Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογικής Δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση κ.λ.π. Η υπηρεσία του Δήμου, όταν το κρίνει απαραίτητο, μπορεί με την βοήθεια της Δημοτικής Αστυνομίας να διαπιστώνει την ακρίβεια της δηλούμενης μόνιμης κατοικίας, Τα εκδιδόμενα σήματα δωρεάν στάθμευσης ή ειδικού τιμολογίου για δεύτερο ή και τρίτο αυτοκίνητο θα ισχύουν για τους δώδεκα επόμενους μήνες από τον μήνα έκδοσης τους εκτός από τα μηνιαία σήματα για δεύτερο ή τρίτο αυτοκίνητο.

Οι κάτοχοι αυτών των καρτών δεν μπορούν να σταθμεύσουν ατελώς στο κέντρο (νησίδες) της οδού Κ. Παλαιολόγου.

α)Καθιερώνεται εξαμηνιαία και ετήσια κάρτα ελεύθερης στάθμευσης για όλη την περιοχή εφαρμογής, με ειδικό τιμολόγιο το οποίο ορίζεται σε εξήντα (60) ευρώ για την εξαμηνιαία κάρτα και σε εκατό (100) ευρώ για την ετήσια. Δικαιούχοι αυτής της κάρτας μπορεί να είναι, ιατροί με ειδικότητα παθολόγου, καρδιολόγου, παιδίατρου και πνευμονολόγου, ορθοπεδικοί κ.λ.π. (οι οποίοι έχουν τα ιατρεία τους εντός της περιοχής εφαρμογής). Επιπλέον καθιερώνεται ετήσια κάρτα ελεύθερης στάθμευσης, με ειδικό τιμολόγιο το οποίο ορίζεται σε διακόσα σαράντα (240) ευρώ. Δικαιούχοι αυτής της κάρτας μπορεί να είναι:

Ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και διανομή κατοίκων, εφόσον το επιθυμούν, με μία θέση στάθμευσης, τοποθετώντας οριζόντια σήμανση (με διαγράμμιση)

β)Άτομα με ειδικές ανάγκες και ποσοστό αναπηρίας από 80% και πάνω (τα οποία κατέχουν αυτοκίνητο), κάτοικοι του Δήμου Σπάρτης ή που εργάζονται στην περιοχή εφαρμογής (κυρίως με κινητικά προβλήματα), δικαιούνται δωρεάν κάρτα ελεύθερης στάθμευσης. Οι κάρτες αυτές θα χορηγούνται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, σχετική εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης σε συνεργασία με το Σωματείο Ατόμων με ειδικές ανάγκες.

γ)Αυτοκίνητα Βουλευτών του νομού του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου.

δ)Αυτοκίνητα κρατικών υπηρεσιών, Ιεράς Μητρόπολης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, Δ.Ε.Υ.Α.Σ, κ.λ.π.), μπορούν να εφοδιαστούν με κάρτες ελεύθερης στάθμευσης, ο αριθμός των δικαιούμενων καρτών θα κρίνεται από την Επιτροπή παρακολούθησης. Επίσης σε υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ. , Αρχαιολογικές Υπηρεσίας κ.λ.π.) στις οποίες υπάλληλοι χρησιμοποιούν τα δικά τους Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, για την εκτέλεση της υπηρεσίας, μπορεί να χορηγηθεί περιορισμένος αριθμός καρτών ελεύθερης στάθμευσης, τις οποίες θα χρειάζονται αναλόγως οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών αυτών.

ε)Αυτοκίνητα Μ.Μ.Ε. που έχουν έδρα το Νομό.

Οι κάρτες αυτές θα χορηγούνται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και σχετική εισήγηση παρακολούθησης.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις η Επιτροπή παρακολούθησης του συστήματος μπορεί να ζητά από τους αιτούντες, τα κατά την κρίση της απαραίτητα δικαιολογητικά ή αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 5ον

Παραβάσεις

Παράβαση θεωρείται:

Στάθμευση χωρίς αγορά και εμφανή τοποθέτηση κάρτας.

Στάθμευση με αγορά και εμφανή τοποθέτηση κάρτας αλλά χωρίς διαγραφή (ξύσιμο) των στοιχείων.

Στάθμευση με αγορά κάρτας αλλά χωρίς εμφανή τοποθέτηση της για έλεγχο.

Στάθμευση μεγαλύτερης διάρκειας από το κόστος της κάρτας για πάνω από πέντε (5) λεπτά της ώρας.

Άρθρο 6ον

Καθορισμός προστίμου

Το πρόστιμό για μη πληρωμή του τέλους στάθμευσης ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ (παρ.14 άρθρου 34 Κ.Ο.Κ.)

Άρθρο 7ον

Θέσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες

Στην χωροθέτηση των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, αλλά και εκτός αυτής, προσδιορίζονται θέσεις στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες ως εξής:

Στην οδό Αγησιλάου μία (1)  θέση στη γωνία της ανατολικής πλευράς της οδού Αγησιλάου και νότιας πλευράς οδού Λυκούργου.

Στην οδό Αγίου Νίκωνος δύο θέσεις, α) στη γωνία της ανατολικής πλευράς της οδού Αγίου Νίκωνος και της νότιας πλευράς της οδού Βρασίδα και β) στη γωνία της ανατολικής πλευράς της οδού Αγίου Νίκωνος και της νότιας πλευράς της οδού Λυκούργου.

Στην οδό Γκορτσολόγου δύο θέσεις, α) στη γωνία της δυτικής πλευράς της οδού Γκορτσολόγου και της βόρειας πλευράς της οδού Λυκούργου και β) στη γωνία της δυτικής πλευράς της οδού Γκορτσολόγου και της βόρειας πλευράς της οδού Μενελάου.

Στην οδό Διοσκούρων μία θέση, στη γωνία της βόρειας πλευράς της οδού Διοσκούρων και της ανατολικής πλευράς της Κ. Παλαιολόγου.

Στην οδό Ευαγγελιστρίας τρεις θέσεις, α) στη γωνία της νότιας πλευράς της οδού Ευαγγελιστρίας και της δυτικής πλευράς της οδού Γκορτσολόγου, β) στη γωνία της νότιας πλευράς της οδού Ευαγγελιστρίας και της ανατολικής πλευράς της Κ. Παλαιολόγου και γ) στη γωνία της βόρειας πλευράς της οδού Ευαγγελιστρίας και της ανατολικής πλευράς της οδού Αγίου Νίκωνος

Στην οδό Λεωνίδου μία θέση, στη γωνία της ανατολικής πλευράς της οδού Λεωνίδου και της νότιας πλευράς της οδού Λυκούργου.

Στη οδό Λυκούργου μία θέση, στην γωνία της βόρειας πλευράς της οδού Λυκούργου και της δυτικής πλευράς της οδού Χαμαρέτου.

Στην οδό Μενελάου μία θέση, στη βόρεια πλευρά της οδού Μενελάου και της ανατολικής πλευράς της Κ. Παλαιολόγου.

Τα οχήματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να φέρουν το ειδικό σήμα προκειμένου να τύχουν του ευεργετήματος της δωρεάν στάθμευσης στις συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης.

Άρθρο 8ον

Ειδικές θέσεις

Προσδιορίζονται μπροστά στα ξενοδοχεία τρεις (3) θέσεις  (16,00μ) στάσης για φόρτωση/εκφόρτωση αποσκευών και γενικά για επιβίβαση/αποβίβαση πελατών. Επίσης μία (1) θέση στάσης μπροστά σε τράπεζες για την εξυπηρέτηση των χρηματαποστολών και για λόγους ασφαλείας γενικότερα. Οι θέσεις αυτές σημαίνονται με πινακίδα Ρ-40 <<Απαγορεύεται η στάθμευση και η στάση>>

Προσδιορίζονται επί της οδού Λυκούργου και επί της δύο πλευρές αυτής, δίπλα στο Μουσείο και στο πάρκο του Ο.Τ.Ε. συνέχεια της υφιστάμενης στάσης των λεωφορείων του ΚΤΕΛ και μέχρι την οδό Αγίου Νίκωνος, θέσεις στάσης τουριστικών λεωφορείων για επιβίβαση/αποβίβαση επισκεπτών.

Προσδιορίζονται επί της οδού Λυκούργου και επί της νότιας πλευράς αυτής, δίπλα στη κεντρική πλατεία, μία (1) θέση λεωφορείου για επιβίβαση/αποβίβαση επισκεπτών και να σημαίνεται με πινακίδα Ρ-39 <<Απαγορεύεται η στάθμευση>>

Προσδιορίζονται επί της οδού Κ. Παλαιολόγου και επί της δυτικής πλευράς αυτής, δίπλα στη Πινακοθήκη, μία (1) θέση λεωφορείου για επιβίβαση/αποβίβαση επισκεπτών και να σημαίνεται με πινακίδα Ρ-39 <<Απαγορεύεται η στάθμευση>>

Προσδιορίζονται επί της οδού Ευαγγελιστρίας 91-83 και επί της νότιας πλευράς αυτής, (από το σημείο που ξεκινά ειδική θέση στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες) δύο (2) θέσεις για οχήματα του Δήμου και τρεις (3) θέσεις για οχήματα εξυπηρέτησης πολιτών του Κ.Ε.Π. Σπάρτης. Οι θέσεις αυτές σημαίνονται με πινακίδα Ρ-40 <<Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση>>.

Παραμένουν όπως έχουν ορισθεί οι στάσεις των λεωφορείων του ΚΤΕΛ και σημαίνονται με πινακίδα Ρ-40 <<Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση>>.

Για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων που προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτοκίνητα (ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων, συνεργεία, βαφεία αυτοκινήτων κ.λ.π.) ή για την εξυπηρέτηση αποθηκευτικών χώρων στους οποίους εισέρχονται ή προσεγγίζουν αυτοκίνητα, μπορούν να δεσμεύονται θέσεις στάθμευσης για αποκλειστική χρήση από τα καταστήματα αυτά ακριβώς μπροστά στα καταστήματα. Για τη δέσμευση των θέσεων αυτών απαιτείται σχετική απόφαση του Δημάρχου, η οποία εκδίδεται μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων-παρακολούθησης του έργου. Για την αποκλειστική αυτή χρήση των θέσεων στάθμευσης θα καταβάλλεται ετήσιο τέλος τετραπλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος για δεύτερο ή τρίτο αυτοκίνητο κατοίκων. Δεν απαιτείται έκδοση απόφασης Δημάρχου ούτε καταβάλλεται τέλος για εισόδους ιδιωτικών ή δημόσιας χρήσης γκαράζ καθώς και για εισόδους/εξόδους πρατηρίων βενζίνης. Για δέσμευση πέραν της μιας θέσεως εισόδου/εξόδους απαιτείται απόφαση Δημάρχου και πληρωμή τέλους όπως και για τα καταστήματα. Όσοι δεσμεύουν θέση εισόδου/εξόδου σε ιδιωτικό γκαράζ δεν δικαιούνται κάρτα ελεύθερης στάθμευσης μονίμου κατοίκου.

Άρθρο 9ον

Θέσεις δικύκλων

Επί της Λεωφόρου Κ.Παλαιολόγου και επί της ανατολικής πλευράς αυτής από την οδό Κλεομβρότου μέχρι την οδό Βρασίδου.

Επί της οδού Ευαγγελιστρίας και επί της βόρειας πλευράς αυτής από την οδό Γκορτσολόγου και τριάντα (30) μέτρα προς δυσμάς.

Επί της Λεωφόρου Κ. Παλαιολόγου και επί της δυτικής πλευράς αυτής, από την οδό Ευαγγελιστρίας και είκοσι (20) μέτρα νότια προς οδό Μενελάου.

Επί της Λεωφόρου Κ. Παλαιολόγου και επί της δυτικής πλευράς αυτής, από την οδό Λυκούργου και είκοσι (20) μέτρα  βόρια προς οδό Κλεομβρότου.

Επί της οδό Λυκούργου και επί της νότιας πλευράς αυτής, από την οδό Κ. Παλαιολόγου και είκοσι (20) μέτρα προς δυσμάς.

Επί της οδό Λυκούργου και επί της βόρειας πλευράς αυτής, από την οδό Κ. Παλαιολόγου μέχρι την οδό Αγίου Νίκωνος. (εκτός από το ήδη υπάρχον κομμάτι που αφορά στάση λεωφορείων για επιβίβαση/αποβίβαση)

Άρθρο 10ον

Παρακολούθηση του έργου

Η παρακολούθηση του έργου και η εξέταση τυχόν ενστάσεων θα γίνεται από επιτροπή. Η επιτροπή θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από τρεις δημοτικούς συμβούλους και θα συγκροτείται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Χρέη γραμματέως της επιτροπής θα εκτελεί υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος ορίζεται από τον Δήμαρχο. Ο ρόλος της επιτροπής θα είναι η εξέταση των υποβαλλομένων ενστάσεων και η αποδοχή ή απόρριψη τους, η εξέταση υποβαλλομένων αιτημάτων για δέσμευση θέσεων στάθμευσης για αποκλειστική χρήση και σχετικές εισηγήσεις προς το Δήμαρχο, η έκδοση σημάτων κατοίκων, η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος και εισηγήσεις για μέτρα βελτίωσης της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος καθώς και για την παραπέρα ανάπτυξη του.

Άρθρο 11ον

Αστυνόμευση του έργου

Η αστυνόμευση θα γίνεται από την Δημοτική Αστυνομία, η οποία μπορεί  να ενισχύεται και οπό άλλους υπαλλήλους του Δήμου, με στόχο η κάθε θέση ελεγχόμενης στάθμευσης να μπορεί να ελέγχεται, τουλάχιστον ανά 1,5-2 ώρες.

Παράλληλα με την αστυνόμευση των χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης θα αστυνομεύεται αυστηρά και η παράνομη στάθμευση (πάνω σε πεζοδρόμια, κοντά στις γωνίες, κοντά σε STOP κ.λ.π.) που γειτνιάζει και επηρεάζει την λειτουργία της ελεγχόμενης στάθμευσης. Για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης θα βάφονται με κίτρινο χρώμα οι θέσεις όπου απαγορεύεται η στάθμευση, (σχετική η παράγραφος 2 του άρθρου 13 της παρούσης).

Κάθε αστυνομικός θα είναι εφοδιασμένος με φορητό εκδοτικό κλήσεων ή μπλοκ χειρόγραφων κλήσεων και τηλέφωνο επικοινωνίας με τα γραφεία του Δήμου. Στο τέλος της βάρδιας θα περνούν από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου όπου θα παραδίδουν τον εξοπλισμό έκδοσης κλήσεων και επικοινωνία και θα αναφέρουν τυχόν παρατηρήσεις και επισημάνσεις που έκαναν κατά την εκτέλεση του έργου τους.

Άρθρο 12ον

Διαχείριση των κλήσεων

Το έργο υπάγεται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου, η οποία είναι υπεύθυνη για την διακίνηση των καρτών, για την προβολή του συστήματος, για την πληροφόρηση του κοινού και την διαχείριση των κλήσεων.

Υπάλληλος του Δήμου θα μεταφέρει στον Η/Υ τις κλήσεις που έχουν εκδοθεί την προηγούμενη ημέρα. Οι κλήσεις (πρόστιμα) θα πληρώνονται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, επίσης μπορούν να πληρωθούν και με ταχυδρομική επιταγή.

Όταν κάποια κλήση θα πληρώνεται θα υποχρεώνεται από το αρχείο ενώ όταν παρέλθει ένας (1) μήνας από την έκδοση μιας κλήσης χωρίς αυτή να έχει πληρωθεί, θα στέλνεται ταχυδρομικά ειδοποιητήριο στον κάτοχο του οχήματος και θα τον ειδοποιεί για το χρέος του και τις συνέπειες που θα έχει αν δεν πληρώσει την κλήση εντός τακτού χρονικού διαστήματος. Αν παρέλθει άπρακτη και η προθεσμία αυτή, τότε το χρέος θα αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για βεβαίωση, θα βεβαιώνεται και θα εισάγεται σε βεβαιωτικό κατάλογο. Επίσης από το μηχανογραφικό σύστημα θα προσδιορίζονται οι από τον νόμο προβλεπόμενες προσαυξήσεις όταν καθυστερεί η πληρωμή των κλήσεων που έχουν βεβαιωθεί.

Η διαχείριση των κλήσεων που εκδίδονται από την Δημοτική Αστυνομία για την ελεγχόμενη και παράνομη στάθμευση όσο και αυτές που εκδίδονται από τις άλλες αστυνομικές αρχές (τροχαία, αστυνομικά τμήματα, άμεση δράση, τουριστική αστυνομία κ.λ.π.) και αποτελούν έσοδο του Δήμου, γίνεται παράλληλα από την αυτή υπηρεσία του Δήμου.

Ενστάσεις για κλήσεις θα μπορούν να κατατίθεται στον αρμόδιο γραφείο και θα εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 10 της παρούσης.

Στο τέλος κάθε μήνα θα ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία της αστυνόμευσης, όπως η μέση απόδοση ανά αστυνομικό, η συχνότητα εμφανής των διαφόρων παραβάσεων, ημέρες και ώρες που παρατηρούνται οι περισσότερες παραβάσεις και θα διατυπώνονται προτάσεις για την βελτίωση του επιπέδου αστυνόμευσης.

Για την παραπέρα ανάπτυξη του συστήματος υπεύθυνη θα είναι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, οι οποίες θα εισηγούνται σχετική τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

Άρθρο 13ον

Σήμανση

Οριζόντια Σήμανση, οι θέσεις στάθμευσης θα είναι διαγραμμισμένες με λευκό χρώμα στο οδόστρωμα, οι δύο ακραίες με γωνία και οι ενδιάμεσες με ταυ. Η διαγράμμιση θα είναι διαφορετικού φωσφορούχου χρώματος ως εξής: Λευκό χρώμα για την στάθμευση γενικώς, κίτρινο χρώμα όπου η στάθμευση επιτρέπεται μόνο για ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, ΤΑΧΙ, ή όπου απαγορεύεται η στάθμευση (γωνίες, θέσεις μπροστά σε τράπεζες, ξενοδοχεία, στάσεις λεωφορείων, κ.λ.π.) μπλε χρώμα όπου η στάθμευση επιτρέπεται μόνο για οχήματα ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Κάθετη Σήμανση: Οι χώροι ελεγχόμενης στάθμευσης θα σημαίνονται με τις προβλεπόμενες από τον Κ.Ο.Κ. πινακίδες Ρ-69 , με υποπινακίδια η και ένθετα κίτρινα ή πορτοκαλί στα οποία θα παρέχονται πληροφορίες όσον αφορά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης και το τέλος στάθμευσης. Θα υπάρχει μια πινακίδα Ρ-69 στην αρχή κάθε χώρου στάθμευσης (αρχή τετραγώνου) και σε περίπτωση χώρων μεγάλου μήκους (περισσότερες από είκοσι πέντε (25) θέσεις παράλληλης προς το κράσπεδο στάθμευσης) θα τοποθετείται δεύτερη όμοια πινακίδα στο μέσον του χώρου.

Με τις αντίστοιχες πινακίδες θα σηματοδοτούνται οι χώροι στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ, δικύκλων κ.λ.π.

Επίσης θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες στα σημεία πώλησης των καρτών. 

Άρθρο 14ον

Το σχέδιο ελεγχόμενης στάθμευσης θα στηριχθεί στις επιλογές που έχουν γίνει από την εγκεκριμένη σχετική μελέτη.

Τροποποιήσεις του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης θα γίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 10 της παρούσης.     

Για το λόγο αυτό καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή κάτοικο, όπως εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας λάβει γνώση και διατυπώσει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις επί του θέματος.

 

                                           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                       ΣΚΡΕΠΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ