Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


Συνεδριάζει την Τετάρτη 4/7/2012 και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

 

1. «Περί εγκρίσεως της μελέτης του έργου «Αποπεράτωση Πλακοσκεπούς Οχετού Ομβρίων Περιοχής Αυλοσπήλου της Δ.Κ. Νεάπολης», προϋπολογισμού 120.00,00 € και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου αυτού»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.

2. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Νέο ισόγειο κτίριο - γυμναστήριο στο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών» - Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2012 και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου αυτού»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.

3. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στο Λύκειο Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.

4. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης «Οδοποιίας» και της «Μ.Π.Ε.» της Μελέτης με τίτλο «Βελτίωση Χάραξης Δημοτικής Περιφερειακής οδού Μολάων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

5. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Προσθήκη – Επέκταση Υπάρχοντος κτιρίου Γυμνασίου Δ.Ε. Μολάων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

6. «Περί υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση Παραλιακού Δρόμου Οικισμού Πλύτρας Τ.Κ. Παπαδιανίκων», στο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας (08): «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», κωδικός πρόσκλησης (52) και ανάκληση της αριθ. 68/2012 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

7. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 69/2012 μελέτης με τίτλο «Παροχές υπηρεσιών για την λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασιάς»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

8. «Περί καθορισμού ειδικοτήτων για την απασχόληση δώδεκα ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

9. «Περί υποβολής προτάσεως χρηματοδοτικού προγράμματος «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» - αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παναγιώτα.

10. «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού έτους 2012, για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία φακέλου έργου στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Πράσινη Αγροτική Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης Δήμου Μονεμβασιάς», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παναγιώτα.

11. «Περί της αριθ. 13/2012 Απόφασης - Εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για την λήψη Απόφασης κανονιστικού περιεχομένου, σχετικά με την δημιουργία θέσεων στάθμευσης οχημάτων για την εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. στην Δ.Κ. Μολάων»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παναγιώτα.

12. «Περί της αριθ. 12/2012 Απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Κυπαρισσίου «Περί μη επαναδημοπράτησης του θυνείου Αγίου Νικολάου Κυπαρισσίου».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παναγιώτα.

13. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2012»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

14. «Περί αποδοχής και διάθεσης ποσού 88.700,00 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

15. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 26/2012 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασιάς, που αφορά την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού αυτού οικ. έτους 2012»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

16. «Περί χορηγήσεως  παρατάσεως για την εκτέλεση του έργου «Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ασωπού»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

17. «Περί απευθείας εκμισθώσεως δημοτικού χώρου, στην κ. Παναγάκου Γεωργία, στον οικισμό Πλύτρα της Τ.Κ. Παπαδιανίκων, για την πραγματοποίηση έκθεσης βιβλίου, από 20.07.2012 έως 20.08.2012»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

18. «Περί διαθέσεως πίστωσης για την εκτύπωση φυλλαδίου που αφορά στο Σπήλαιο Καστανιάς και το Απολιθωμένο Δάσος»

Εισηγητής: κ. Λύρας Χαράλαμπος.

19. «Περί διαθέσεως πίστωσης για διαφημιστική καταχώρηση στην εφημερίδα Περιηγητής της Λακωνίας των εκδόσεων «ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ»

Εισηγητής: κ. Λύρας Χαράλαμπος.

20. «Περί εξουσιοδοτήσεως του κ. Δημάρχου για την υπογραφή  δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς, σχετική η αριθ. 278/2011 Απόφαση Οικ. Επιτροπής»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

21. «Περί παραχωρήσεως της χρήσης του κτιρίου του Δημοτικού Σχολίου Αγίων Αποστόλων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίων Αποστόλων»

Εισηγητής: κ. Σταθάκης Παναγιώτης.

22. «Περί της από 06.06.2012 αιτήσεως του Κρυπωτού Αριστείδη, για μεταφορά χρήσης παραλίας, από τη θέση «Λιβάδια» στη θέση «Αγία Θέκλα – Αμπελάκια»  Τ.Κ. Νομίων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

23. «Περί αντικαταστάσεως παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Μονεμβασιάς»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

24. «Περί της αριθ. 16/2012 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.