Επικαιρότητα - 14/3/2024


Ένα Πρότυπο Παρατηρητήριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου

Νέα χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο εξασφάλισε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου για τη σύσταση ενός Προτύπου Παρατηρητηρίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η παρακολούθηση της πρόοδού εφαρμογής των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) σε κάθε Δήμο της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας.
Οι Στόχοι αυτοί προτάθηκαν και υιοθετήθηκαν από όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015 και αποτελούν ορόσημο για τη διεθνή κοινότητα καθώς για πρώτη φορά τέθηκαν  παγκόσμιοι στόχοι για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης για όλους. Οι  Στόχοι δεσμεύουν όλες τις χώρες να αναπτύσσονται βιώσιμα, λαμβάνοντας ισότιμα υπόψη την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία και τη περιβαλλοντική προστασία και έχουν χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2030.
H λειτουργία του Παρατηρητηρίου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή καθώς για πρώτη φορά θα καταγραφεί και θα δημοσιοποιηθεί η πορεία εφαρμογής των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στους 26 Δήμους βασισμένη σε μια κοινή μεθοδολογία. Με αυτό τον τρόπο, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται με βάσει στοιχεία και δεδομένα για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο τους.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 100,000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και είναι 100% χρηματοδοτούμενο. Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 – «Δράσεις Διατήρησης της Βιοποικιλότητας, Καινοτόμες Δράσεις – Έξυπνες Πόλεις, Λοιπές δράσεις » του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2023» ετών 2023-2024.

=======