Διαγωνισμός προμήθειας Νωπών Κρεάτων από το ΚΕΕΜ.


 

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι το ΚΕΕΜ προκήρυξε ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη πλειοδότη προμήθειας Νωπών Κρεάτων, προϋπολογισμού με βάση την κατανάλωση (τζίρος) περίπου εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00€) ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των Ν.2286/95, Ν.2362/95, Ν.2522/97 και ΠΔ 118/07 με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του κώδικα τροφίμων και ποτών.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών (δικαιολογητικά-οικονομικές προσφορές)-διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 8 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στη Λέσχη Αξιωματικών του Στρατοπέδου Σ/χη Κ. Δαβάκη (ΚΕΕΜ) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, όπου θα γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών, παρουσία όσων έχουν υποβάλλει φάκελο προσφοράς.

Πληροφορίες και παραλαβή των Γενικών και Ειδικών όρων του διαγωνισμού δίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 08:00 έως 14:00 στο ΚΕΕΜ. Τηλ. 2731035380 εσ. 104-114.