Επικαιρότητα - 24/1/2023


ΕΛΓΑ - πορίσματα εκτίμησης ζημιών από παγετό στα πορτοκάλια ποικ. Βαλέντσια στον ΛΕΗΜΟΝΑ Δήμου Ευρώτα

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα, 24/01/2023, τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο ΠΑΓΕΤΟΣ της 27/01/2022 στις καλλιέργειες πορτοκαλιών ποικιλίας Βαλέντσια των παραγωγών της ∆/Τ.Κ ΛΕΗΜΟΝΑ.

Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την Παρασκευή 03/02/2023. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

Χρονικό διάστηµα υποβολής αιτήσεων επανεκτίμησης:

Από 24/01/2023 έως 03/02/2023

Ο Πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δηµιουργεί δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης είναι:

- η εµπρόθεσµη, υποβολή από τον παραγωγό ∆ήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στηνοποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες.

- η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Οι αιτήσεις επανεκτίμησης υποβάλλονται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στο Κλειστό Γυμναστήριο Βλαχιώτη.

Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ

=========