Επιμελητήριο Λακωνίας.


 

Γύθειο 27 Ιανουαρίου 2012

 

            Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» θα ξεκινήσει στις 20/02/2012 και θα λήξει στις 20/03/2012.

Βασικά σημεία του προγράμματος:

 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

 

Α) Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο μέχρι την 30/09/2012 η δραστηριότητα των οποίων θα πρέπει να ταξινομείται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) 49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης, να απασχολούν έως 250 εργαζόμενους και να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. € ή το ύψος του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43 εκ. €.

Β) Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και μεσαίες (start-up επιχειρήσεις). Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει την δραστηριότητα της μετά της 30/9/2010 και μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε και ταξινομούνται στον ανωτέρω επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ). Ως υπό σύσταση επιχειρήσεις: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας της κατά την ημερομηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης, τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών. Η απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των εταίρων ή μετόχων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και θα δραστηριοποιούνται στον ανωτέρω επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ). Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία ΑΕ ή ΕΠΕ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. Ως νεοσύστατες επιχειρήσεις  θεωρούνται αυτές που είναι υπό σύσταση καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί αλλά δεν έχουν κλείσει μια διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να υποβάλει μία μόνο πρόταση.

 

2. Προϋπολογισμός- χρηματοδότηση

 

Χρηματοδοτούνται έργα προϋπολογισμού από 30.000,00€ έως 180.000,00. Ο προϋπολογισμός μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 180.000€ ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει απόκτηση νέου οχήματος με προδιαγραφές που υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα. Η Δημόσια χρηματοδότηση ανέρχεται στο 25% για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του Γ.Α.Κ. 800/2008 (άρθρο 14), 45% για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του Γ.Α.Κ. 800/2008 (άρθρα 19,40) και 70% του προϋπολογισμού για δαπάνες μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίου του κανονισμού De minimis. Η Ιδιωτική Συμμετοχή από ιδία κεφάλαια εξαιρουμένου του τραπεζικού δανεισμού (τουλάχιστον) 20% και το υπόλοιπο από εν δυνάμει Τραπεζική Συμμετοχή.

 

Επιλέξιμες ενέργειες-δαπάνες

 

Εντάσσονται κτιριακές εργασίες συνεργείων, χώρων στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης, επενδύσεις σε πάγια (μετασκευή-διασκευή φορτηγών, εξοπλισμός φόρτωσης-εκφόρτωσης, ράφια κλπ, εξοπλισμός συνεργείου συντήρησης & επισκευής οχημάτων, εξοπλισμός πρατηρίου υγρών καυσίμων, αγορά οικοπέδου, δαπάνες για ΕΠΕ & προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ, δαπάνες μετεγκατάστασης σε ΒΙ.ΠΕ κτλ, άυλες δαπάνες (εκπαίδευσης, συμβούλων, συμμετοχής σε εκθέσεις, διοίκησης έργου, μελέτες, έρευνες, δημιουργία διαδικτυακού τόπου, υπηρεσίες συμμετοχής σε e-marketplaces & ηλεκτρονικού εμπορίου, σύνταξη εγχειριδίων, πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης), απόκτηση καινούριων μεταφορικών οχημάτων, πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού, και για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις και λειτουργικές δαπάνες.

 

Διάρκεια υλοποίησης

 

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 18 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης, με δυνατότητα 3μηνης παράτασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της επιχείρησης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Κατ' εξαίρεση, δύναται να δοθεί πρόσθετη παράταση τριών μηνών μόνο σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης ανωτέρας βίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τον οδηγό του προγράμματος στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου μας www.lcci.gr καθώς και

α)στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (www.mindev.gr),

του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),

της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),

του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (www.efepae.gr) καθώς και

των διαδικτυακών τόπων των εταίρων του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και των συνεργαζόμενων με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Συνεταιριστικών Τραπεζών και Αναπτυξιακών Φορέων τα στοιχεία των οποίων  αναγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.

 

β) Το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ στο τηλ.8011136300.

 

γ) Toν EΦΕΠΑΕ (τηλ.210-6985210, e-mail: info@efepae.gr, www.efepae.gr ) και τους εταίρους του, καθώς και τους συνεργαζόμενους με τον ΕΦΕΠΑΕ Αναπτυξιακούς Φορείς, Συνδέσμους και Συνεταιριστικές Τράπεζες.