Δήμος Σπάρτης - Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.


Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάρτης με την αριθ.  65/2011 απόφασή της εισηγείται ΟΜΟΦΩΝΑ προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του σχεδίου του κανονισμού για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων το οποίο  έχει ως κατωτέρω:

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Άρθρο 1

1.Γενικές αρχές

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/06, μπορούν να εκδίδονται τοπικές κανονιστικές αποφάσεις και να καθορίζονται οι όροι για τη χρήση και λειτουργία των οδών, των πεζοδρομίων, των πλατειών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.

2.Σχετική Νομοθεσία

Ν.3463/2006 (Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας)

N.1080/1980 (άρθρο 3 – Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών, & λοιπών κοινοχρήστων χώρων)

Ν.1491/1984 (Διαφημίσεις κ.λ.π.)

Ν.1043/1980 (περί αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.λ.π.)

Ν.1577/1985 άρθρο 19 (Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους)

Απόφαση78753/14573/86 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (Κατασκευές που δεν απαιτούν άδεια)

Ν.2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.» άρθρα 34,47 και 48 (Στάση & στάθμευση – εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς – Κατάληψη τμήματος οδού & πεζοδρόμου)

Ν.1828/89 (άρθρο 25 τακτικά έσοδα Δήμων & Κοινοτήτων)

Ν.1900/90 (άρθρο 6 συνέπειες αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων)

Ν.1337/83 άρθρο 17,παράγραφος 4 (Νέα αυθαίρετα)

Π.Δ. 267/21.8.1998–Φ.Ε.Κ.195Α

Ν.1337/1983 άρθρο 6

Ν.2300/95

Ποινικός Κώδικας άρθρο 292 παρ. 1.

N. 3852/2010

3.:Έκταση εφαρμογής 

Ο παρών κανονισμός αφορά:

Α) Την χρήση κοινοχρήστων χώρων σε όλη την έκταση του Δήμου Σπάρτης.

Β) Την προσωρινή ή πλέον μακροχρόνια κατάληψη του Κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα και κάθε άλλου σχετικού λειτουργικού ή διακοσμητικού στοιχείου, εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά, περίπτερα πώλησης διαφόρων ειδών, φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων, δημιουργία προσωρινών εργοταξίων και άλλες χρήσης που θα απαιτηθεί να παραχωρηθούν στο μέλλον.

4.:Ορισμός Κοινόχρηστου χώρου

 Όπου αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό «κοινόχρηστος χώρος» εννοείτε ο κάθε είδους κοινόχρηστος χώρος κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων (Νόμος 1080/1980) όπως ισχύουν κάθε φορά.

  Η οριοθέτηση του παραχωρουμένου χώρου διενεργείται από αρμόδια επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία θα ορίζεται κατ’ έτος με απόφαση Δημάρχου και η οποία θα εισηγείται αρμοδίως.

 Εάν οι αιτούμενοι χώροι τόσο του συγκεκριμένου καταστήματος όσο και των παρακείμενων παραμένουν ίδιοι και δεν υπάρχει αντίθετη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η άδεια χορηγείται από την Δ/νση Οικονομικών Υπ/σιών χωρίς νεότερο πρακτικό.

 Η οριοθέτηση χώρου σε οδούς πλατείες και πεζοδρόμια για παρεμπόδιση κυκλοφορίας ή διακοπή της γίνεται από την Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία κατά περίπτωση..

5. Σκοποί.

 Στόχος του παρόντα κανονισμού είναι να ρυθμιστούν οι χρήσεις των κοινοχρήστων χώρων έτσι ώστε να επιτευχθεί ή όσο το δυνατόν καλύτερη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

Η διευκόλυνση της κίνησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Η πρόληψη κινδύνων που δημιουργούνται με την ανεξέλεγκτη εναπόθεση αντικειμένων σε οδούς πεζοδρόμια κ.λ.π.

Η αισθητική προστασία και βελτίωση των κοινοχρήστων χώρων.

6. Αρμοδιότητες.

  Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Α) Ο Δήμαρχος χορηγεί όλες τις απαραίτητες άδειες.

Β) Η Δημοτική Αστυνομία ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ζητεί την συνδρομή κάθε άλλης Δημόσιας Αρχής που έχει οποιαδήποτε συναρμοδιότητα, εισηγείται για την χορήγηση της Άδειας προσωρινής Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου ή διακοπής και παρεμπόδισης κυκλοφορίας

Γ) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται για την χορήγηση της Άδειας τοποθέτησης σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων στους κοινόχρηστους χώρους .

Δ) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού.

Άρθρο 2

 Α. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης  τραπεζοκαθισμάτων

 Όροι και προϋποθέσεις χρήσεως παραχωρουμένων κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και άλλων στοιχείων.

 1. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται τέλος ετήσιο ανά τ.μ. ανεξάρτητα  από το χρόνο χρήσης και ανάλογα με την περιοχή της πόλης.

 2. Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των τραπεζοκαθισμάτων ή και λοιπών λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων εξοπλισμού (εφ’ όσον το επιτρέπουν οι ιδιαίτερες συνθήκες των χώρων), οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ζητούν με αίτηση  και να λαμβάνουν τις απαιτούμενες άδειες από το Δήμο. Στην άδεια τραπεζοκαθισμάτων αναγράφεται ο αριθμός τριπλότυπου είσπραξης.

 3. Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσο αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία εξοπλισμού, ισχύουν μέχρι την τριανταμία Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκαν. Με τη λήξη των αδειών απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα.

4. Η παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την υπαίθρια λειτουργία των καταστημάτων αφορά μόνο στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ενός κινητού πάγκου εργασίας μεγίστων διαστάσεων 1.20 Χ 1.20 τ.μ. και ύψους μέχρι 100 εκ.. Οι άδειες που απαιτούνται για την τοποθέτηση κάθε άλλου λειτουργικού ή διακοσμητικού στοιχείου, χορηγούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.Γ.   του παρόντος κανονισμού.

 5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων καθώς και διαφημιστικών στοιχείων σε παραχωρούμενους για τραπεζοκαθίσματα κοινόχρηστους χώρους.

 6. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού.

Β.  Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

 Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων υποβάλλονται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, για το οποίο ζητείται η χρήση,  στο αρμόδιο Γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, τα οποία είναι:

1. Άδεια λειτουργίας καταστήματος στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με   την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει. 

2. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί.

3.  Ταμιακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

4. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.

5. Σκαρίφημα όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

6. Σε περίπτωση που ζητείται η παραχώρηση χώρου επί πεζοδρομίου - πεζοδρόμου  στην προβολή παρακείμενου καταστήματος η αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή του καταστήματος αυτού, στην οποία θα δηλώνει ότι συναινεί για την παραχώρηση του χώρου και με την προϋπόθεση ότι η άδεια λειτουργίας του καταστήματος καλύπτει τα επί πλέον τραπεζοκαθίσματα.

7. Σε περίπτωση  που ζητείται η παραχώρηση χώρου επί πλατείας  στην προβολή παρακείμενου καταστήματος , δεν απαιτείται η συναίνεση του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή, αλλά η υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, προς τον Δήμο, ότι θα αποχωρήσει από το συγκεκριμένο χώρο σε περίπτωση που ιδρυθεί κατάστημα που τον δικαιούται.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

 Οι διάδρομοι, που ευρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν την λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.

Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόμο.

Η εξόφληση της άδειας γίνεται εντός του Ιανουαρίου του  έτους, στο οποίο αφορά η κατάληψη, με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταμείο του Δήμου.

 Γ.  Χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους που έχουν παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων.

1. Η άδεια τοποθέτησης σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν παραχωρηθεί για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, χορηγείται σύμφωνα με το Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, από το Δήμο Σπάρτης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπ/σιων.

Η άδεια αφορά σε σκιάδια, φωτιστικά (σε περίπτωση που ο φωτισμός του κοινόχρηστου χώρου δεν επαρκεί για τη βραδινή λειτουργία του καταστήματος) αφού προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου για την ασφάλεια της εγκατάστασης., ανθοδόχες, πινακίδες ή και άλλα στοιχεία που εξυπηρετούν τη λειτουργία ή τον εξωραϊσμό των χώρων των τραπεζοκαθισμάτων.

 Όλα τα στοιχεία, στα οποία αναφέρεται η άδεια, τοποθετούνται μέσα στα όρια τουπαραχωρημένου χώρου και είναι δυνατόν να τον οριοθετούν, σε σχέση με άλλον παραχωρούμενο χώρο , σε καμμιά περίπτωση όμως δεν  πρέπει να  δημιουργούν περιχαρακωμένες περιοχές με την τοποθέτησή τους δηλαδή να μην δημιουργούν σχήμα <<Π>> ή <<τετράγωνο>>και να μην χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζουν τον παραχωρούμενο χώρο με άλλον κοινόχρηστο χώρο που δεν παραχωρείται,  μετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό. Επίσης, δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ή να προξενούν φθορές σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διαμόρφωσης ή φύτευσης.

 2. Η μορφή των στοιχείων, καθορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

Όσον αφορά στα σκιάδια, στις περιπτώσεις που η μορφή δεν ορίζεται με άλλο τρόπο, άδεια θα χορηγείται μόνον αν αυτή αναφέρεται σε ομπρέλες. Αυτές πρέπει να έχουν απλό σχήμα, να μην είναι υπερμεγέθεις, να μην έχουν διαφημίσεις και η στήριξή τους να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα απομάκρυνσής τους όταν αυτό απαιτείται.

Για τα λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία, πέραν των σκιαδίων, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν πρόταση  συνοδευόμενη: α) από σκαρίφημα στο οποίο θα φαίνεται που θα τοποθετηθούν τα εν λόγω στοιχεία, β) από φωτογραφίες των στοιχείων αυτών και θα εγκρίνεται από τα αρμόδια τμήματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ή την ΕΠΑΕ.

3. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδίων ή άλλων λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων, σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπ/σιων και να συνοδεύονται απαραίτητα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 Σκαρίφημα του κοινοχρήστου χώρου, όπου εντάσσεται ο παραχωρημένος χώρος τραπεζοκαθισμάτων του αιτούντος, στο οποίο θα σημειώνονται το περίγραμμα του συγκεκριμένου χώρου τραπεζοκαθισμάτων, το εμβαδόν και οι διαστάσεις του, οι προβολές των σκιαδίων, των φωτιστικών, των ζαρντινιέρων ή άλλων λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων για τα οποία ζητείται άδεια, τα περιγράμματα τουλάχιστον των όμορων παραχωρημένων χώρων των άλλων καταστημάτων, οι προβολές των σκιαδίων και άλλων στοιχείων τους καθώς και τα σημεία λήψης φωτογραφιών.

 4. Φωτογραφίες όλων των απόψεων του κοινοχρήστου χώρου ,σχέδια (κάτοψη, τομή, όψη, σε κλίμακα 1:50 των σκιαδίων) των λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων, σε κλίμακα 1:10 έως 1:20, στα οποία θα φαίνονται οι διαστάσεις,  τα υλικά, η χρωματική πρόταση και ο τρόπος στήριξης.

 5. Δήλωση μηχανικού για τη στατική επάρκεια των σκιαδίων ή άλλων κατασκευών για τις οποίες αυτή απαιτείται.

 6. Ηλεκτρολογική μελέτη για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η οποία θα εκπονείται από ηλεκτρολόγο, κάτοχο άδειας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, στην οποία θα απεικονίζονται και θα περιγράφονται όλες οι εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά του φωτιστικού, το οποίο πρέπει να είναι στεγανό για λόγους ασφαλείας.

 7. Για πιθανές τομές σε δρόμο ή πεζοδρόμια (που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών) απαιτείται άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 47 και 48 του Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.», η οποία χορηγείται από τη Δ/νση Τεχ/κων Υπ/σιων – Γραφείο Ηλεκ/σμου. Η αποκατάσταση των ανωτέρω επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο.

 8.Ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής μελέτης θα διενεργείται από το Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού στο οποίο αυτή θα αποστέλλεται.

Ειδικό έντυπο αδείας το οποίο θα παραλαμβάνεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το οποίο θα συμπληρώνεται από Μηχανικό.

Αντίγραφο τριπλοτύπου είσπραξης δυνητικού τέλους χορήγησης ή ανανέωσης  αδείας σκιαδιού και λοιπών στοιχείων. 

Δ. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμπορευμάτων σε κοινόχρηστους χώρους.

  Όροι και προϋποθέσεις χρήσεως παραχωρουμένων κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση εμπορευμάτων.

1.Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται τέλος ετήσιο ανά τ.μ. ανεξάρτητα  από το χρόνο χρήσης και ανάλογα με την περιοχή της πόλης.

Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ζητούν με αίτηση  και να λαμβάνουν την απαιτούμενη άδεια από το Δήμο. Στην άδεια εμπορευμάτων αναγράφεται ο αριθμός τριπλοτύπου είσπραξης.

2.Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσο αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία εξοπλισμού, ισχύουν μέχρι την τριανταμία Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκαν. Με τη λήξη των αδειών απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα.

3. Οι άδειες που απαιτούνται για την τοποθέτηση κάθε άλλου λειτουργικού ή διακοσμητικού στοιχείου, χορηγούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο

2. Γ.  του παρόντος κανονισμού.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων καθώς και διαφημιστικών στοιχείων σε παραχωρούμενους για εμπορεύματα κοινόχρηστους χώρους.

Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

Ε. Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση εμπορευμάτων

1. Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση εμπορευμάτων υποβάλλονται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, για το οποίο ζητείται η χρήση,  στο αρμόδιο Γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, τα οποία είναι:

2. Άδεια λειτουργίας καταστήματος με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει. 

3. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που τυχόν έχει χορηγηθεί.

4.  Ταμιακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

5. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.

6. Σκαρίφημα όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι διάδρομοι, που ευρίσκονται εντός του χώρου των εμπορευμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.

Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόμο.

 Η εξόφληση της άδειας γίνεται εντός του Ιανουαρίου του έτους, στο οποίο αφορά η κατάληψη, με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταμείο του Δήμου.

ΣΤ. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου σε περίπτερα.

Όροι και προϋποθέσεις χρήσεως παραχωρουμένων κοινοχρήστων χώρων σε περίπτερα.

1.Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, γύρω από τα περίπτερα των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται τέλος ετήσιο ανά τ.μ. ανεξάρτητα  από το χρόνο χρήσης και ανάλογα με την περιοχή της πόλης.

 2. Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των διαφόρων αντικειμένων, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ζητούν με αίτηση  και να λαμβάνουν τις απαιτούμενες άδειες από το Δήμο. Στην άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου  αναγράφεται ο αριθμός τριπλοτύπου είσπραξης.

 3. Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσο αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν λειτουργικά στοιχεία εξοπλισμού, ισχύουν μέχρι την τριανταμία Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκαν. Με τη λήξη των αδειών απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα.

 4. Οι άδειες που απαιτούνται για την τοποθέτηση κάθε άλλου λειτουργικού στοιχείου, χορηγούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.Γ.   του παρόντος κανονισμού.

 5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων γύρω από τα περίπτερα.

 6. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

Δεν επιτρέπεται η λειτουργία τηλεοράσεων και λοιπών συσκευών προβολής σε κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται για την τοποθέτηση  εμπορευμάτων και άλλων λειτουργικών στοιχείων γύρω από τα περίπτερα.

Ζ. Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση εμπορευμάτων

1. Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση εμπορευμάτων και άλλων λειτουργικών στοιχείων υποβάλλονται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, για το οποίο ζητείται η χρήση,  στο αρμόδιο Γραφείο της  Οικονομικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, τα οποία είναι:

2. Άδεια λειτουργίας περιπτέρου  με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει & άδεια πώλησης τυποποιημένων προϊόντων σύμφωνα με την ΥΑ  Αιβ /8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/1983) αρ.47.

3. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί.

4. Φωτοτυπία εγγράφου Φορολογικής Αρχής με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

5. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.

6. Σκαρίφημα όπου να απεικονίζεται η θέση του περιπτέρου, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου πίσω από το περίπτερο αν υπάρχει, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

  Η εξόφληση της άδειας γίνεται εντός του Ιανουαρίου του έτους, στο οποίο αφορά η κατάληψη, με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταμείο του Δήμου.

Η. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου με οικοδομικά υλικά.

Όροι και προϋποθέσεις χρήσεως παραχωρουμένων κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών.

1. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται τέλος μηνιαίο ανά τ.μ. ανεξάρτητα  από το χρόνο χρήσης.

 2. Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των οικοδομικών υλικών (εφ’ όσον το επιτρέπουν οι ιδιαίτερες συνθήκες των χώρων), οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ζητούν με αίτηση  και να λαμβάνουν τις απαιτούμενες άδειες από το Δήμο. Στην άδεια οικοδομικών υλικών αναγράφεται ο αριθμός τριπλοτύπου είσπραξης.

 3. Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσο αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν οικοδομικά υλικά, ισχύουν μέχρι την ρητή ημερομηνία για την οποία έχουν εκδοθεί. Με τη λήξη των αδειών απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα οικοδομικά υλικά.

 4. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οικοδομικών υλικών σε παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους εφόσον δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων.

 5. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση οικοδομικών υλικών στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο εφ’ όσον υπάρχει πιθανότητα να παρασυρθούν από τα όμβρια νερά. Οικοδομικά υλικά τοποθετούνται σε κοινόχρηστο χώρο μόνον σε συσκευασίες (παλέτες, κάδους, ‘’κοντέινερ’’ κ.λ.π.)

Θ. Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών.

1. Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών υποβάλλονται στο αρμόδιο Γραφείο  της Οικονομικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, τα οποία είναι:

2. Άδεια Οικοδομής ή Άδεια μικροεπισκευών με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει. 

3. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί.

4. Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας, Δημοτική Αστυνομία.

5. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.

6. Σκαρίφημα όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

  Η εξόφληση της άδειας γίνεται στο Δημοτικό Ταμείο, με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταμείο του Δήμου.

Ι. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα.

1.Οι προσωρινές άδειες κατάληψης  κοινοχρήστων χώρων για την διενέργεια μουσικοχορευτικών  εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημάτων κ.λ.π. θα εκδίδονται από την Οικονομική Υπηρεσία, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται  τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα. Απαραίτητη είναι προσκόμιση της έγκρισης διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 K. του παρόντος .

2.Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της εκδήλωσης & κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.

3.Για την χορήγηση της άδειας απαιτείται η  γνώμη της Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών ή της αρμόδιας Τοπικής κοινότητας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της  Δημοτικής Αστυνομίας

Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πενθήμερο με δυνατότητα ανανέωσης για μια φορά ακόμα . Στον ίδιο φορέα δεν θα χορηγούνται παραπάνω από τέσσερις  (4) άδειες τον χρόνο.

 4.Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας .

 5.Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιφορτίζονται με την επιτήρηση των χώρων που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις & στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάστασης.

 6.Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους ,το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κάθε έτους Τέλος Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου από Διαφήμιση. 

 7.Δεν χορηγούνται άδειες διανομής διαφημιστικών εντύπων & απαγορεύεται η διανομή αυτών από τους χώρους που παραχωρούνται για εκδηλώσεις προς αποφυγή ρύπανσης .

 8.Στις άδειες που θα χορηγούνται ατελώς, για κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς, δεν θα επιτρέπεται η διενέργεια εμπορικής διαφήμισης. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται άμεση βεβαίωση της παράβασης στις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις.

 9.Στις εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση προϊόντων & την προβολή εμπορικών

μηνυμάτων ,το τέλος καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε χρόνο ΑΔΣ για τα τέλη διαφήμισης.

10.Οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά & μόνο για την προβολή μηνυμάτων και απαγορεύεται ρητά η πώληση προϊόντων & εμπορευμάτων. Εξαιρούνται εκδηλώσεις ψυχαγωγικού περιεχομένου που πραγματοποιούνται μετά από απόφαση Δημάρχου, σε κοινόχρηστους χώρους σε περιόδους εορτών (Χριστούγεννα , Πάσχα κλπ).                      

11.Οι προσωρινές άδειες για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου. 

12.Ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων.

13.Για τις εκδηλώσεις που γίνονται από Δημόσιους φορείς ή Πολιτικά κόμματα με εκπαιδευτικό Πολιτιστικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση από την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή την Δημοτική κοινότητα Σπάρτης  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν1491/84

 K. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων

    Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειμένων θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου που θα υποβάλλεται  τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα .

    Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα είδη που θα διακινηθούν, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας & κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας .

    Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο  με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου τέλους.

    Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.

    Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου. 

    Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους ,το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κάθε έτους Τέλος Διακοπής ή παρεμπόδισης  κυκλοφορίας.

    Η άδεια χορηγείται μετά από την καταβολή του αντίστοιχου τέλους.

    Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες  ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ  και τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα.

     Ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης.

Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παρεμπόδισης ή διακοπής κυκλοφορίας, υποβάλλονται στο αρμόδιο Γραφείο της Δημοτικής Αστυνομίας μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΛ.ΑΣ.

Λ. Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου.

1.Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται  τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα .

2.Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος Μηχανικού, του Τεχνικού Ασφαλείας,  ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας .

3.Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το μήνα  με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου τέλους.

4.Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ των κανονισμών Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζομένων σ’ αυτά και των κανονισμών που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου. Στην αίτηση του ο ενδιαφερόμενος αναφέρει τα μέτρα σηματοδότησης που θα λάβει  για την προστασία πεζών και οχημάτων και την αποτροπή ατυχημάτων.

5.Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.

6.Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους ,το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κάθε έτους Τέλος Διακοπής ή παρεμπόδισης  κυκλοφορίας.

7.Η άδεια χορηγείτε μετά από την καταβολή του αντίστοιχου τέλους.

8.Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες  ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κ.λ.π.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας και άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ  και τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα.

9.Ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνίας).

10.Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παρεμπόδισης ή διακοπής κυκλοφορίας, υποβάλλονται στο αρμόδιο Γραφείο της Δημοτικής Αστυνομίας μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΛ.ΑΣ.

11. Η αστυνόμευση των παραπάνω εργοταξίων συνίσταται στην παρακολούθηση και εποπτεία για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των έργων.

12. Οι παραπάνω υπηρεσία προτείνει  στον κύριο του έργου τα αναγκαία μέτρα, που πρέπει να ληφθούν, για την αποτροπή κινδύνων για τους πεζούς και τα οχήματα

Άρθρο 3

 Α.  Παραβάσεις - Πρόστιμα

1. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης –υπερβάσεων αδειών κατάληψης, κοινοχρήστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου, του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου ανά μ2 ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.1828/89.

 Επί πλέον των ανωτέρω προστίμων σε περίπτωση τοποθέτησης:

α. μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο που καθορίζεται ετησίως με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία καθορίζει τα ετήσια τέλη Κοινοχρήστων χώρων, σε βάρος του Κ.Α……….. του Προϋπολογισμού και ανακαλείται η τυχών χορηγηθείσα άδεια μουσικής του καταστήματος,

β. αυθαίρετων κατασκευών και αποθήκευσης τραπεζοκαθισμάτων (Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά και σκιάδια που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου) και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού, επιβάλλεται η ποινή της ανάκλησης αδείας και οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1900/90 κυρώσεις.

 Όταν διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου καθ’ υποτροπή (τρείς φορές εντός του έτους) ο Δήμος με συνεργείο του , δύναται να προβαίνει στην αφαίρεση των κάθε είδους αντικειμένων  με την συνδρομή της  Αστυνομικής Αρχής Σπάρτης – εφόσον κριθεί αναγκαίο- ή της Δημοτικής Αστυνομίας και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με διπλάσιο του μεγαλύτερου ανά μ2 ποσού που καθορίστηκε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για τους χώρους που έχει επιτραπεί η παραχώρηση χρήσης.

Β. Μεταβατικές διατάξεις

1. Όσον αφορά στην παραχώρηση του κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων, κατά τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής του κανονισμού η προθεσμία υποβολής της αίτησης θα λήγει 2 μήνες από την έκδοση του κανονισμού.

2. Όσον αφορά στις άδειες τοποθέτησης λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων, που έχουν παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε περιπτώσεις όπου έχουν τοποθετηθεί ομπρέλες χωρίς άδεια, τα πρόστιμα θα επιβάλλονται όταν δεν έχει κατατεθεί η αίτηση χορήγησης έως 2 μήνες από την έκδοση του κανονισμού.

Άρθρο 4

 Α. Τη μη παραχώρηση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στις κάτωθι περιπτώσεις:

 1)   Στους δρόμους και στα πεζοδρόμια στα οποία δεν παραμένει ελεύθερος ικανός χώρος (ελάχιστο 1,20 μέτρα) για την ασφαλή διέλευση πεζών και κυρίως αμαξιδίων ΑΜΕΑ κ,λ,π,

 2)  Στις νησίδες των οδών.

 3) Σε πεζοδρόμια πλάτους κάτω των 2.20 μέτρων.

Β.  Δεν παραχωρείται επίσης κοινόχρηστος χώρος στις εξής κατηγορίες καταστημάτων:

1) Εμπορίας & ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, εξοπλισμού βαρέως τύπου.

2) Στα καταστήματα τροφίμων, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 43, 44, 45 & 48 της ΑΙΒ/8577/8-9-83 Υγειονομικής Διάταξης δεν παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση ψυγείων (εξαιρούνται τα περίπτερα),  ψυχωμένων πάγκων και παιδικών παιχνιδιών. Απαγορεύεται η ανάρτηση εμπορευμάτων επί των προσόψεων καταστημάτων και κάθε είδους άλλης κατασκευής.

            Στις ανωτέρω περιπτώσεις εάν διαπιστωθούν παραβάσεις, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν. 1828/89 & 1900/90, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου ανά μ2 συντελεστή που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.

Γ.         Εκεί όπου επιτρέπεται :

1)         Θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος (επί της πρόσοψης του καταστήματος) για την τοποθέτηση εμπορευμάτων, πλάτους μέχρι  1.50 μ. με μήκος την πρόσοψη του καταστήματος αφαιρουμένης της εισόδου, με την προϋπόθεση ότι θα μένει ελέυθερος  χώρος για την διέλευση των πεζών τουλάχιστον 1.20μ.

2).        Θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, επί των  πεζοδρομίων, μέχρι το 50% του πλάτους του, με την προϋπόθεση ότι θα μένει ελεύθερος  χώρος για την διέλευση των πεζών τουλάχιστον 1.20μ από τα τραπεζοκαθίσματα μέχρι την πρόσοψη του καταστήματος (η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων θα αρχίζει 0.50 μ εσώτερον του κρασπεδόρειθρου). Σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα επί των προσόψεων των καταστημάτων μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών και δεν διακόπτεται η κίνηση αυτών που επισκέπτονται τα εμπορικά καταστήματα.

3)    Θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος στα πάρκα και στις πλατείες του Δήμου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών σκιαδίων ή άλλων λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς , ή αν δεν υπάρχουν ισχύοντες κανονισμοί θα αποφασίζει κατά περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο.

4)  Θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί των πεζοδρόμων μέχρι του 50% του πλάτους τους , με την προϋπόθεση ότι θα μένουν τουλάχιστον 3.00μ .ελεύθερου χώρου ώστε να εξασφαλίζεται  η απρόσκοπτη διέλευση τροχοφόρων οχημάτων (ασθενοφόρων, πυροσβεστικών κλπ). Η πλευρά στην οποία θα μένει ο ελεύθερος χώρος θα ορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ,μετά από εισήγηση της Δημοτικής Αστυνομίας, αφού ληφθούν υπόψη οι ειδικές συνθήκες  κατά περίπτωση. Από την παρούσα διάταξη εξαιρούνται οι πεζόδρομοι για τους οποίους υπάρχει σε ισχύ κανονισμός λειτουργίας (πχ πεζόδρομοι  πέριξ της πλατείας Σπάρτης).

5)  Θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων εντός των εξωτερικών στοών κτιρίων (παρόδιες στοές), πλάτους μέχρι 1 μ. με μήκος την πρόσοψη του καταστήματος (επί της προσόψεως) αφαιρούμενης της εισόδου.

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

   Στους, επί των πεζοδρομίων .κοινόχρηστους χώρους που αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα  θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη δίοδος από το οδόστρωμα  προς το πεζοδρόμιο τουλάχιστον 1.20 μ (ανάμεσα στα τραπεζοκαθίσματα), ανά 12.00 μ μήκους πεζοδρομίου, για να είναι δυνατή η προσέγγιση του πεζοδρομίου από τους πεζούς.

Άρθρο 5

 Α. Ο παρόν κανονισμός αφορά το Δήμο Σπάρτης  στο σύνολό του.

   1) Οι κανονισμοί των πρώην Δήμων: Σπαρτιατών, Μυστρά, Φάριδος, Οινούντος, Θεραπνών, και της Κοινότητας Καρυών, ισχύουν: α) όσον αφορά  τα άρθρα τους που επιλύουν ειδικά και εξειδικευμένα τοπικά θέματα που δεν έχουν προβλεφθεί στον παρόντα και β) όσον αφορά τους ειδικούς κανονισμούς -όπου υπάρχουν- για την παραχώρηση κοινοχρήστων σε πλατείες πάρκα κλπ. Σε συνδυασμό με τον παρόντα κανονισμό.

  2) Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου θα καθορίζεται οτιδήποτε  δεν έχει προβλεφθεί στο παρόντα κανονισμό. 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση του.

Για το λόγο αυτό καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή κάτοικο, όπως εντός δέκα πέντε ημερών (15) από τη δημοσίευση της παρούσας λάβει γνώση και διατυπώσει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις επί του θέματος.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΚΡΕΠΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ