Επικαιρότητα - 12/6/2023


Δ.Ε.Υ.Α.Σ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το σύστημα τηλεμετρίας ψηφιακών υδρομετρητών

 


Προκηρύχθηκε από την Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης ο διαγωνισμός για το έργο «Ολοκλήρωση συστήματος τηλεμετρίας ψηφιακών υδρομετρητών της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης» προϋπολογισμού 6.134.366,80€, το οποίο περιλαμβάνει:
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Δώδεκα Χιλιάδων Οκτακοσίων Εβδομήντα (12.870) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) για την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (κατανάλωση, ένδειξη διαρροής, θραύσης, διακοπής νερού, κακόβουλης ενέργειας κλπ) στις υδατοπαροχές των εσωτερικών δικτύων των ΔΕ Θεραπνών, Μυστρά, Οινούντος, Πελλάνας, Φάριδος και Καρυών και συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων σταθερού δικτύου. Μέσω των σταθμών αυτών θα μειωθεί δραστικά το μη τιμολογούμενο νερό σχετιζόμενο με την υποεγγραφή του υφιστάμενου παλαιωμένου μετρητικού συστήματος και θα εντοπίζονται οι θραύσεις, οι διαρροές και οι κακόβουλες ενέργειες άμεσα και πλήρη ακρίβεια
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/07/2023 και ώρα 12:00.

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ

=======