Ερώτηση του Γ. Αποστολάκου για το Τμήμα Νοσηλευτικής.


Στο ζήτημα της αναγνώρισης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα τη Σπάρτη επανήλθε ο Βουλευτής Ν. Λακωνίας, κ. Γρηγόρης Αποστολάκος.

30/9/2011

Μετά την Απάντηση της Υπουργού Παιδείας κ. Α. Διαμαντοπούλου στην προηγούμενη κοινοβουλευτική παρέμβαση του κ. Αποστολάκου, ο Βουλευτής κατέθεσε νέα Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς την κ. Διαμαντοπούλου και τον συνάδελφό της Υπουργό Υγείας κ. Α. Λοβέρδο, το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής :

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20666/27.07.2011 Ερώτηση που κατέθεσα στη Βουλή, εξέθετα το ζήτημα που έχει προκύψει αναφορικά με την αναγνώριση του Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα τη Σπάρτη. Ειδικότερα επεσήμανα τη μη ένταξη του Τμήματος στο Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων». Για αυτό ζητούσα από τους συναρμόδιους Υπουργούς να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να υπαχθεί το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ και στο Π.Δ. 38/2010, προκειμένου οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του Τμήματος να μην συναντήσουν κανένα εμπόδιο ή πρόβλημα στην περαιτέρω εκπαιδευτική τους πορεία ή στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 86816/ΙΗ/20.09.2011 Απάντηση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Α. Διαμαντοπούλου επιβεβαιώνεται πως το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεν έχει ενταχθεί στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ και στο Π.Δ. 38/2010. Ταυτόχρονα η κ. Διαμαντοπούλου ενημερώνει πως το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει ήδη απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Παραρτήματος V, πίνακας 5.2.2. «Τίτλοι εκπαίδευσης νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη» της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μπορούν να εφοδιάζονται βεβαιώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, με τις οποίες βεβαιώνεται η υπαγωγή και του συγκεκριμένου πανεπιστημιακού τίτλου στο καθεστώς αυτόματης αναγνώρισης της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ. Υπουργοί,

Εάν και πότε υποβλήθηκε, καθώς και τι περιλαμβάνει, το σχετικό αίτημα των Υπουργείων Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Παραρτήματος V, πίνακας 5.2.2. «Τίτλοι εκπαίδευσης νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη» της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, με την ένταξη του τίτλου σπουδών που χορηγεί το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.

Από ποια διάταξη της κοινοτικής νομοθεσίας απαγορεύεται η τροποποίηση του Π.Δ. 38/2010, ούτως ώστε να συμπεριληφθεί το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις ρυθμίσεις του εν λόγο διατάγματος;

Σε τι βαθμό η βεβαίωση που χορηγούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξασφαλίζουν τους απόφοιτους του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου;

Γιατί μέχρι σήμερα το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν έχει ακόμη απαντήσει στην προηγούμενη σχετική Ερώτηση (αριθμ. πρωτ. 20666/27.07.2011) που είχα καταθέσει για το ίδιο θέμα;