Γερουλάκειο Ίδρυμα Υποτροφιών


ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το Γερουλάκειο Ίδρυμα Υποτροφιών προκηρύσσει μια (1) υποτροφία για πρωτο-εισαγόμενους φοιτητές της ιατρικής σχολής των ΑΕΙ της χώρας μας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι υποτροφίες προορίζονται για φοιτητές που προέρχονται από το Νομό Λακωνίας και περάτωσαν τις τρείς τάξεις του Λυκείου, σε ένα από τα Λύκεια του Νομού μας.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα τρείς χιλιάδες (3.000) ανά έτος και δίδεται για έξι έτη.

Οι υποτροφίες θα δοθούν ύστερα από την έγκριση του Δ.Σ του Ιδρύματος των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την αποδοχή του Κανονισμού των Υποτροφιών του Ιδρύματος από τους υποτρόφους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή τα δικαιολογητικά τους μέχρι την 30.01.2023 στην ηλεκτρονική διέυθυνση του Ιδρύματος info@gerfnd.eu

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

1. Βεβαίωση εγγραφής στο Πενεπιστήμιο/Ιατρική σχολή

2. Απολυτήριο Λυκείου

3. Βεβαίωση φοίτηση των 3 τάξεων του Λυκείου σε Λύκειο του Ν. Λακωνίας

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία για τον ίδιο σκοπό από οπιοδήποτε άλλο οργανισμό.

5. Βεβαίωση που να αναγράφεται ο βαθμός εισαγωγής του στο Πανεπιστήμιο.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Μενέλαος Κ. Γερουλάκος

=======