Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


 

Συνεδριάζει την Τρίτη 23/8/2011 και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 23η  Αυγούστου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

 

1. «Περί ενημερώσεως για την τριμηνιαία έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού το Β΄  τρίμηνο του 2011»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 

2. «Περί διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για τη μεταφορά των μαθητών, από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

 

3. «Περί αναμορφώσεως δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2011»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

 

4. «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Κανονισμού Αποχέτευσης Τ.Κ. Μονεμβασίας

Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ. & κ. Χριστάκος Στ.

 

5. «Περί επανεκτυπώσεως του τουριστικού χάρτη – φυλλαδίου για την τουριστική προβολή του Δήμου Μονεμβασιάς»

Εισηγητής: Πρόεδρος Ε.Τ.Α. & Π. κ. Λύρας Χαρ.

 

6. «Περί συγκροτήσεως και ορισμού μελών της Επιτροπής κρίσης Ενστάσεων Νέων Αυθαιρέτων (παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 267/98)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

 

7. «Περί ανανέωσης προγραμματικής σύμβασης (άρθρου 22 του Ν. 3614/07), μεταξύ του Δήμου Μονεμβασιάς και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υποβολή αίτησης για ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Χάρακα».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Π.

 

8. «Περί ανανέωσης προγραμματικής σύμβασης (άρθρου 22 του Ν. 3614/07),  μεταξύ του Δήμου Μονεμβασιάς και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υποβολή αίτησης για ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Λαμποκάμπου – Πισταμάτων»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Π.

 

9. «Περί καθορισμού του χώρου διενέργειας λαϊκών αγορών και εγκρίσεως κανονισμού λειτουργίας αυτών» (Απόφαση Ε.Π.Ζ. 30/2011)

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Πριφτάκη Π.

 

10. «Περί εκμισθώσεως δημοτικών ακινήτων στην Δ.Ε. Μολάων και Τ.Κ. Μεταμόρφωσης»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος: κ. Κολλιάκος Ι.

 

11. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατανομή αυτής»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος: κ. Κολλιάκος Ι.

 

12. «Περί εγκρίσεως της τροποποίησης του ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ & Σια Ε.Ε.» μισθώτριας του αναψυκτηρίου ΜΠΟΖΑ»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος: κ. Σουρλάς Ι.

 

13. «Περί ορισμού ενός μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, από την αντιπολίτευση, στην Ομάδα Έργου για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011-2014  του Δήμου Μονεμβασιάς»

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

 

14. «Περί Φιλοξενίας αντιπροσωπείας Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ε΄ Εφορείας Κ.Π.Α. στην Δ.Κ. Νεάπολης – διάθεση πίστωσης»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χ.

 

15. «Περί διαγραφής ποσού 130,00 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, στο όνομα του κ. Ρέππα Γεωργίου του Παναγιώτη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.