Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων


Εντάχθηκαν συμπληρωματικές εργασίες στην Μαρίνα Μονεμβάσιας από Εθνικούς Πόρους του ΠΔΕEγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 84684/ 31.07.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτση η ένταξη από εθνικούς πόρους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου «Κατασκευή Εσωτερικών και εξωτερικών έργων Μαρίνας Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 1.500.000 €.

Το έργο αφορά στην κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών κρηπιδωμάτων, εξωτερικών θωρακίσεων καθώς και κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Με το έργο αυτό ολοκληρώνεται σχεδόν στο σύνολό του το λιμενικό έργο και με  νέα εργολαβία που θα ακολουθήσει θα πραγματοποιηθούν και οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν από την υπάρχουσα μελέτη στον χερσαίο χώρο.